PECS (Picture Exchange Communication System)


PECS:in kehittivät psykologi Andy Bondy ja puheterapeutti Lori Frost USA:ssa 1985

PECS:in teoreettisena viitekehyksenä on sovellettu käyttäytymisanalyysi. Applied Behavior Analysis (ABA) on tiede, joka tutkii ihmisen käyttäytymisen kontrollointia ja sen ennakointia

PECS noudattaa normaalia kielenkehitystä, jossa vuorovaikutuksen kehittyminen edeltää kielen ja puheen kehittymistä


PECS:in avulla toivottiin saavutettavan useita asioita:
  1. Lapsi aloittaisi kommunikaation ilman aikuiselta saatua mallia.
  2. Lapsi löytäisi kumppanin kommunikaatiota varten ja osaisi lähestyä tätä.
  3. Lapsi käyttäisi yhtä kuvaa ja välttäisi epäselvyyden viestin tarkoituksesta. (Bondy & Frost 2002, 70.)


Tämän kommunikaatiomenetelmän avulla toivottiin myös voitavan välttää tiettyjä mahdollisia ongelmia (vertaa PRT ja Lovaas):
  1. Lapsi ei olisi riippuvainen aikuiselta saamistaan prompteista (mallituksista).
  2. Lapsen ei tarvitsisi olla oppinut jäljittelemään toimintaa tai sanoja ennen kuin opiskelu voitaisiin aloittaa.
  3. Lapsen ei tarvitsisi opetella katsekontaktia ennen kuin opiskelu voitaisiin aloittaa.
  4. Lapsen ei tarvitsisi osata istua hiljaa tuolissa ennen kuin opiskelu voitaisiin aloittaa.
  5. Lapsi oppisi nopeasti kommunikoimaan ennemmin kuin yhdistämään kuvia niitä vastaaviin esineisiin. (Bondy & Frost 2002, 70)PECS:in kuusi vaihetta:


Ensimmäinen vaihe: Kommunikoinnin aloittaminen

Ensimmäinen askel PECS:ssä on opettaa lasta esittämään pyyntö. Nähdessään haluamansa asian lapsi ottaa sitä esittävän kuvan ja vaihtaa sen siihen. (Bondy & Frost 2002, 74-75.)

Toinen vaihe: Kuvien käytön laajentaminen

Toisen osan tavoitteena PECS:in opetuksessa on lisätä lapsen etäisyyttä kommunikaatiokumppaniinsa, lapsen etäisyyttä käytettäviin kuviin sekä niiden asioiden määrää, joita lapsi voi pyytää (Bondy & Frost 2002, 82). Lapsi ottaa kuvan kommunikaatiokansiosta, irrottaa sen, hakee kommunikaatiokumppaninsa huomion ja antaa kuvan.

Kolmas vaihe: Viestin valinta PECS:in sisällä

Kun lapsi on oppinut kommunikaation ytimen - löytää joku, jonka kanssa kommunikoida - on hän silloin valmis oppimaan sen, miten valita erityisiä viestejä. Tämä edellyttää kuvien välisen erottelun oppimista. (Bondy & Frost 2002, 83.) Lapsi valitsee useasta kommunikaatiokansiossa olevasta kuvasta haluamansa ja vie sen oikealle henkilölle.

Vaihe neljä: Lauserakenteen esittely PECS:in sisällä

Tämä vaihe aloitetaan "minä haluan" -kuvalla, joka sijoitetaan valmiiksi lausenauhalle. Lasta ohjataan asettamaan kuvan siitä, mitä hän haluaa, lausenauhalle "minä haluan" -kuvan jälkeen. (Bondy & Frost 2002, 90.) Tässä vaiheessa lapsi rakentaa yksinkertaisia lauseita lausenauhan avulla.

Vaihe viisi: Opetetaan vastaamaan yksinkertaisiin kysymyksiin

Koulutuksen tässä vaiheessa lapsi ei ole vielä kuullut kysymystä: "Mitä haluat?" Tähän kysymykseen vastaamisen oppiminen on seuraava askel. (Bondy & Frost 2002, 103.) Tässä vaiheessa lapsi oppii vastaamaan itsenäisesti hänelle esitettyyn kysymykseen.

Vaihe kuusi: Kommentoinnin opetus

Kun lapsi on oppinut vastaamaan kysymykseen: "Mitä haluat?", olemme valmiit opettamaan häntä vastaamaan muihin yksinkertaisiin kysymyksiin, kuten "Mitä sinä näet? Mitä sinä kuulet? Mitä sinulla on?" (Bondy & Frost 2002, 104). Tässä vaiheessa lapsi oppii pyytämään ja kommentoimaan mielekkäästi.