Autismi


Autismi neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, joka aiheuttaa vaihtelevia toiminnan rajoitteita. Autistinen oireyhtymä ilmenee useimmissa tapauksissa ennenkuin lapsi täyttää kaksi vuotta. Autismi on noin kolme kertaa yleisempää miehillä kuin naisilla.

Autismin kolme päätuntomerkkiä von Tetzchnerin ja Martinsenin (1999) mukaan ovat:
  • huomattavat kieli- ja kommunikaatiohäiriöt
  • sosiaalisen kanssakäymisen ongelmat
  • epätavalliset reaktiot ympäristöön

Kieli- ja kommunikaatiohäiriöt

Koska puheen kehittymisen ennuste on melko heikko, kuntoutukseen liitetään usein puhetta korvaavan kommunikaation käyttö. Graafisesta tai manuaalisesta kommunikointijärjestelmästä (viittomat, graafiset järjestelmät, kirjoitus ja kuvat) tulee usein pääkommunikaatiomuoto, sillä yli puolet ei koskaan opi puhumaan.

Niille autismin kirjon henkilöille, joille puhe kehitty, ilmenee poikkeavuutta normaalista kehityksestä. Puhe koostuu usein ulkoa opituista ilmaisuista, jotka opetellaan liittämään asiayhteyksiin. Kieli liittyy yleensä konkreettisiin tilanteisiin. Kommunikaation vaikeuksia lisäävät vielä ilmeitten ja eleitten ymmärtämisen vaikeudet. (Kerola & Kujanpää 2009, 25.)

Autismin kirjon henkilöille on kehitetty erilaisia menetelmiä kommunikoinnin oppimiseksi ja sen helpottamiseksi. Tällaisia menetelmiä ovat esim. PECS (kuvanvaihtokommunikointi), PRT (ydinvalmiuksien harjaannuttamisohjelma), pikapiirtäminen, erilaiset kommunikaatiokansiot, Facilitated Communication (fasilitointi) ja erilaiset muut AAC (puhetta tukevat ja korvaavat) -kommunikaatiokeinot. (Kerola & Kujanpää 2009, 73-84.)

Sosiaalisen kanssakäymisen ongelmat

Autismin kirjon henkilöille on tyypillistä erikoinen sosiaalinen vuorovaikutus, josta vastavuoroisuus usein puuttuu. Tämä vaikuttaa oppimiseen ja kaikkeen toimintaan ympäristön kanssa. Sosiaalisten taitojen oppiminen onkin yksi tärkeistä autismiopetuksen kulmakivistä, jolla opetetaan sosiaalisia taitoja luonnollisissa tilanteissa ohjaamalla, mallittamalla ja sosiaalisten tarinoiden avulla. (Kerola & Kujanpää 2009, 35.)

Epätavalliset reaktiot ympäristöön

Autismin kirjon henkilöille on tyypillistä poikkeava reagointi aistiärsykkeisiin. Ärsykkeisiin saatetaan reagoida liikaa tai liian vähän. Aistitiedon käsittelyn häiriöt voivat johtaa poikkeavaan käyttäytymiseen kuten itsestimuluointiin. Sensorisen integraation teorian avulla on pyritty ymmärtämään poikkeavaa reagointia ja etsitty kuntouttavia menetelmiä näiden ongelmien ratkaisuiksi. (Kerola & Kujanpää 2009, 97.)

Austismi vaatii yksilöllisen opetusohjelman. Se on hyvin monimuotoinen ja yksilöllinen kehityshäiriö, johon vaikuttavat mm. autistisen henkilön ikä, kehitystaso, älyllinen kapasiteetti sekä mahdolliset liitännäissairaudet tai -vammat. Autismi on elinikäinen tila, jonka oireet voivat lieventyä kuntoutuksen ja iän myötä.